Polityka prywatności konferencji Cloudyna 2022

wersja z dnia 07.06.2022 r.

Niniejsza polityka prywatności (“Polityka Prywatności”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację GRUBA.IT („GRUBA.IT”) w związku z udziałem w wydarzeniu społecznym – konferencji – pod nazwą Cloudyna 2022 („Konferencja”), która odbędzie się w terminie 28.09.2022 r. w Katowicach.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) jest Fundacja GRUBA.IT z siedzibą w Katowicach, przy ul. Św. Jana 11/4, 40-012 Katowice, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000724287, posiadająca nr NIP 6342928145, REGON 380012520. W zakresie danych pozyskanych i przetwarzanych w celu promocji Partnerów Konferencji, na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody zarówno Fundacja GRUBA.IT, jak i Partnerzy Konferencji stają się współadministratorami w rozumieniu art. 26 RODO w zakresie danych, których dotyczy udzielona zgoda. W takim wypadku każdy ze współadministratorów odpowiedzialny jest za przetwarzanie danych osobowych realizowane z jego polecenia zgodnie z RODO oraz uzyskaną zgodą. Osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa dotyczące ochrony danych osobowych wobec każdego ze współadministratorów. Lista Partnerów Konferencji dostępna jest pod adresem: https://cloudyna.net/#partners Niniejsza Polityka Prywatności zawiera zasadniczą treść uzgodnień pomiędzy współadministratorami w zakresie przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w Konferencji, bez względu na ich status. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować z GRUBA.IT
 1. telefonicznie – pod numerem telefonu 570 333 567;
 2. listownie – pod adresem: Fundacja GRUBA.IT, ul. św. Jana 11/4, 40-012 Katowice;
 3. e-mailowo – pod adresem: [email protected]

II. Na jakiej podstawie i w jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w następujących celach:
 1. umożliwienia Ci uczestnictwa w organizowanej przez GRUBA.IT konferencji Cloudyna 2022 (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. analitycznych, tj.: doboru odpowiednich usług do potrzeb uczestników kolejnych edycji Konferencji w przyszłości, tj. np. optymalizacji programu lub doboru podwykonawców, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. archiwalnych (także dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. relacjonowania przebiegu Konferencji oraz reklama jej przyszłych edycji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. przedstawienia Ci informacji o kolejnych edycjach Konferencji (marketing bezpośredni), na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 6. promocji Partnerów Konferencji, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Kategorie Twoich danych, które będziemy przetwarzać

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres), elektroniczne dane identyfikacyjne (adres e-mail), wizerunek w obszarach monitoringu wizyjnego oraz w trakcie utrwalania i relacjonowania przebiegu Konferencji.

IV. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu. Lista naszych podwykonawców dostępna jest pod adresem: https://cloudyna.net/subcontractors Twój wizerunek uzyskany w trakcie utrwalania i relacjonowania przebiegu Konferencji może być także udostępniony Partnerom Konferencji.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych

 1. Twoje dane pozyskane w celu umożliwienia Ci uczestnictwa w organizowanej przez GRUBA.IT konferencji Cloudyna 2022, a także pozyskane w celach archiwalnych i dowodowych przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 2. Twoje dane pozyskane w celach archiwalnych i dowodowych przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 3. Twoje dane pozyskane w celach analitycznych, relacjonowania przebiegu Konferencji oraz reklamy jej przyszłych edycji przechowujemy do czasu, aż zgłosisz skuteczny sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, a także gdy uznamy, że posiadane dane się zdezaktualizowały.
 4. Twoje dane pozyskane w celu przedstawienia Ci informacji o kolejnych edycjach Konferencji przechowujemy do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 5. W każdym ww. wypadku nie będziemy przechowywać Twoich danych dłużej niż przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Konferencja miała miejsce.
 6. Twoje dane pozyskane w celu promocji Partnerów Konferencji Partnerzy Konferencji przechowują do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub Partnerzy Konferencji ustalą, że dane się zdezaktualizowały.

VII. Twoje prawa

Przysługuje Ci:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii.
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych.
 3. prawo do usunięcia danych: Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
 1. ograniczenia przetwarzania danych: Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw „marketingowy” – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego lub promocji Partnerów Konferencji. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Niezbędne wtedy jest wskazanie nam Twojej szczególnej sytuacji, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 1. prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest w każdym wypadku dobrowolne, jednakże brak podania podstawowych danych identyfikacyjnych oraz elektronicznych danych identyfikacyjnych może całkowicie uniemożliwić uczestnictwo w konferencji Cloudyna 2022.

IX. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Nie podejmujemy wobec Ciebie żadnych decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływających, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

X. Informacja o źródle danych

Twoje dane osobowe uzyskujemy wyłącznie od Ciebie lub od Partnerów Konferencji (w przypadku osób, które uzyskały zaproszenie do udziału w Konferencji z ramienia Partnera).

XI. Polityka Cookies

Na stronie internetowej Konferencji – https://cloudyna.net wykorzystujemy pliki cookies, tj. niewielkie pliki tekstowe, które są instalowane i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie).

XII. Wejście w życie Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 05.2022 r.
 2. IT zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie bez podania przyczyny. W takim przypadku nowe brzmienie Polityki Prywatności zostanie opublikowane na stronie internetowej https://cloudyna.net.